Tin bài liên quan

Tác dụng của chiến lược tái cơ cấu | The Effects of a Corporate Restructuring Strategy

  18/10/2018

  Phạm Anh Cường

(English below)

Đôi khi các công ty gặp phải những khó khăn về tài chính và tổ chức mà có thể sẽ dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của doanh nghiệp. Một cách mà các công ty tránh được việc phá sản là thông qua việc tái cơ cấu (restructuring) để làm giảm mức độ nghiêm trọng của tổn thất tài chính. Một quá trình tái cơ cấu bao gồm việc đàm phán các vị trí khác nhau, được thực hiện bởi các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp nắm giữ vốn sở hữu cùng với người cho vay và người kiểm soát nợ. Kết quả cuối cùng sẽ cung cấp một giải pháp hòa bình cho tình trạng căng thẳng hiện có.

Tái cơ cấu là gì?

Tái cơ cấu liên quan đến việc thay đổi hoàn toàn cấu trúc tổ chức, tài chính và vận hành của công ty để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng mà có thể nhanh chóng dẫn đến việc công ty phá sản hoặc bị buộc phải thanh lý. Qua việc tái cơ cấu, các công ty sẽ thay đổi mối quan hệ hợp đồng với chủ nợ, cổ đông, nhân viên và các bên liên đới khác. Về cơ bản, tái cấu trúc hoạt động như quá trình tổ chức lại hoàn toàn doanh nghiệp với mục đích chính là trả lại khả năng tạo lợi nhuận và năng suất cho công ty.

Tái cơ cấu tài chính - Hoán đổi nợ

Khi các doanh nghiệp sử dụng chiến lược tái cơ cấu tài chính, họ sẽ thay đổi cấu trúc vốn của công ty. Họ có thể thay thế nợ bằng vốn chủ sở hữu. Khi một công ty hoán đổi nợ của mình, nó sẽ loại bỏ các cổ đông hiện có. Thay cho việc thanh lý hoặc phá sản, các chủ sở hữu nợ sẽ tiếp nhận tài sản của công ty và có thể nhận được thu nhập của công ty trong tương lai dưới dạng cổ phiếu mới phát hành. Các chủ nợ thường chấp nhận thoả thuận này nếu như việc loại bỏ các khoản thanh toán gốc và lãi có thể tăng cường đáng kể vị trí tài chính của công ty. Cổ đông thường không nhận được gì.

Tái cấu trúc tài chính - Tải nợ

Ngoài ra, một công ty có thể tải bảng cân đối kế toán nợ để tài trợ cho việc mua lại của các cổ đông hiện hữu. Chiến lược tải nợ này thường được gọi là mua lại cổ phần theo kiểu vay nợ đầu cơ (LBO). Các công ty cũng có thể sử dụng chiến lược tải nợ để cho phép một người sáng lập mua cổ phần của những người đồng sáng lập của họ. Công ty mua lại và rút lại cổ phần, sau đó sử dụng dòng tiền của mình để trả nợ.

Tái cơ cấu tổ chức

Một chiến lược tái cơ cấu tổ chức liên quan đến việc thiết kế lại các hoạt động và các cấu trúc báo cáo quản lý để giải quyết cũng như khắc phục các vấn đề tổ chức dẫn đến tình trạng khó khăn của công ty. Một tổ chức tái cơ cấu sử dụng việc cắt giảm để loại bỏ chi phí overhead (chi phí chìm) và cho phép một công ty đưa lại lợi nhuận. Việc sa thải nhân viên không cần thiết, thiết kế lại quy trình, đóng cửa một số địa điểm và thương lượng lại các hợp đồng hiện có đều là kết quả của chiến lược này. Để tiếp tục giảm chi phí, các công ty cũng có thể cơ cấu lại các gói bồi thường và phúc lợi cho đội ngũ nhân viên còn lại.

Tái cơ cấu danh mục đầu tư

Chiến lược cắt giảm cũng là một loại chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư. Các công ty bán, đóng cửa hoặc cắt giảm các đơn vị hay công ty con đang thua lỗ, không mang lại lợi nhuận hoặc không còn phù hợp với chiến lược chung. Tái cấu trúc danh mục đầu tư cho phép một công ty tập trung vào các hoạt động cốt lõi của mình và huy động được nguồn vốn cần thiết. Doanh nghiệp có thể sử dụng số tiền thu được từ các giao dịch này để tăng cường hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình hoặc mua lại các doanh nghiệp khác phù hợp chặt chẽ với chiến lược của họ để đóng góp vào lợi nhuận chung.

---------------------------------------------------------

 

Companies occasionally encounter financial and operational difficulties that could lead to their demise. One way corporations avoid a total shutdown is through a restructuring, which reduces the level and severity of financial losses. A restructuring involves negotiating the different positions taken by investors and owners who hold the equity and lenders and creditors who control the debt. The final result generally provides a peaceful resolution to a stressed condition.

Restructuring Defined

A restructuring involves radically changing a company's organizational, financial and operating structure to permanently and swiftly address serious financial and operational issues that could lead to a corporation's shutdown or liquidation. With a restructuring, companies change contractual relationships with debt holders and creditors, shareholders, employees and other stakeholders. Restructuring essentially acts as an in-depth reorganization conducted for the primary purpose of returning a corporation to profitability and productivity.

Financial Restructuring – Debt Swap

When corporations use a financial restructuring strategy, they change the company's capital structure. They may replace debt with equity. When a company swaps out its debt, it eliminates existing shareholders. In lieu of a liquidation or bankruptcy, the debt holders take over the company's assets and obtain a claim on future earnings in the form of newly issued shares. Debt holders often accept this arrangement when the elimination of the interest and principal payments significantly strengthens the company's financial position. Shareholders typically receive nothing.

Financial Restructuring – Debt Loading

Alternatively, a corporation may load the balance sheet with debt to finance the buyout of existing shareholders. This debt loading strategy often is referred to as a leveraged buyout. Companies use the debt loading strategy to enable one founder to buy out the shares of his co-founders. The corporation repurchases and retires the shares and then uses its cash flow to pay down the debt.

Organizational Restructuring

An organizational restructuring strategy involves redesigning operations and management reporting structures to address and correct the operational issues that led to a company's distressed position. A restructuring organization uses downsizing to eliminate costly overhead and enable a company to return to profitability. Layoffs of nonessential personnel, process redesign, location closures and renegotiation of existing contracts all result from this strategy. To further reduce costs, corporations may restructure compensation and benefit packages for employees who remain.

Portfolio Restructuring

A divestiture strategy is a type of portfolio restructuring strategy. Companies sell, shut down or spin off unprofitable, money-losing divisions and subsidiaries or those that no longer fit its strategy. Portfolio restructuring allows a corporation to refocus on its core activities and raise much needed capital. It can use the proceeds of these transactions to strengthen its core business or acquire other businesses that closely fit its strategy and contribute to a profitable bottom line.

Source: smallbusiness.chron.com

Edit by Thu Huong

Đóng góp ý kiến