Quỹ đầu tư BestB Capital


Quỹ đầu tư BestB Capital được quản lý bởi BestB Group gồm 3 Quỹ con:

1. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo BestB Venture Capital

2. Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Vừa và nhỏ BestB SMEs Capital

3. Quỹ đầu tư chứng khoán BestB Stock Capital

 

BestB Capital Investment Fund is managed by BestB Group including 3 sub-funds:

1. BestB Innovative Startup Investment Fund - BestB Venture Capital

2. BestB Small and Medium Enterprise Investment Fund - BestB SMEs Capital

3. BestB Securities Investment Fund - BestB Stock Capital
 

1. Quỹ đầu tư BestB Venture Capital chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp Khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn Hạt giống (Seeding) và Tăng tốc (Acceleration). Quỹ BestB Capital tự hào là Top 3 Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Uy tín nhất Việt Nam./ BestB Venture Capital invests in innovative startups at Seeding and Acceleration. BestB Capital is proud to be the Top 3 Most Prestigious Creative Start-up Fund in Vietnam.

2. Quỹ đầu tư BestB SMEs Capital chuyên đầu tư vào các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nhiều giai đoạn trước tiền IPO. Quỹ BestB SMEs Capital tự hào là Quỹ tiên phong đầu tiên tại Việt Nam đầu tư vào các Doanh nghiệp vừa và nhỏ và giúp đỡ chuyển đổi số cho các Doanh nghiệp từ Doanh nghiệp truyền thống thành các Doanh nghiệp số./ BestB SMEs Capital specializes in investing in small and medium-sized enterprises in many pre-IPO stages. BestB SMEs Capital is proud to be the first pioneer Fund in Vietnam to invest in small and medium-sized businesses and help transforming businesses from traditional businesses into digital businesses.

3. Quỹ đầu tư BestB Stock Capital chuyên đầu tư vào các cổ phiếu thuộc nhóm VN30+ là nhóm các cổ phiểu của các Doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn, là những cánh chim đầu đàn của nền kinh tế Việt Nam đảm bảo tính thanh khoản và an toàn đầu tư bền vững./ BestB Stock Capital specializes in investing in stocks of VN30+ group which are stocks of the most influential enterprises, are the leading enterprises of Vietnam's economy to ensure liquidity, and secure sustainable investment.

Quỹ BestB Captial ra đời nhằm phụng sự Nâng tầm giá trị Việt, giúp các Nhà đầu tư an tâm sinh lời khi đầu tư vào các Doanh nghiệp Khởi nghiệp dưới sự giám sát, quản lý vốn đầu tư chặt chẽ của BestB Group, đồng thời giúp đỡ các Doanh nghiệp Khởi nghiệp tháo gỡ những khó khăn về vốn và và tư vấn quản trị hiệu quả.

BestB Captial was established with the mission of promoting Vietnamese Values, helping investors secured when investing in Start-up Businesses under the strict supervision and management of BestB Group's investment capital, and at the same time, helping Start-up Entrepreneurs overcome difficulties in capital and effective administration advice.

GIÁ TRỊ BESTB CAPITAL MANG LẠI / BESTB CAPITAL VALUES

1. Hỗ trợ, giúp đỡ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt vươn ra thế giới thúc đẩy nền kinh tế và làm giàu cho đất nước. Tạo cơ hội đầu tư, mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư và đối tác, giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư. Trên tinh thần làm việc vì lợi ích của cả ba bên, BestB Capital luôn cố gắng đem lại giá trị tốt nhất cho các bên. / Supporting and assisting Vietnamese startups to reach out to the world to boost the economy and enrich the country. Creating investment opportunities, bringing benefits to investors and partners, minimizing risks for investors. In the spirit of working for the benefit of all three parties, BestB Capital always tries to bring the best value to the parties.

2. Sớm trở thành Quỹ đầu tư trong Top đầu Đông Nam Á vươn xa hơn nữa là châu Á với đa dạng danh mục đầu tư, về giá trị tài sản quản lý và hiệu quả đầu tư mang lại lợi nhuận tốt nhất cho nhà đầu tư. / Becoming the Investment Fund in the Top of Southeast Asia, going beyond Asia in the near future with a diverse portfolio, in terms of asset management and investment efficiency, bringing the best profit to investors.

3. Khám phá tiềm năng, định vị giá trị tiềm ẩn, thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp Việt. / Discovering potential, evaluating hidden values, promoting the development of Vietnamese Enterprises.

4. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng: “Mỗi doanh nghiệp được chúng tôi hỗ trợ là một doanh nghiệp được chắp thêm cánh để có thể vươn cao và vươn ra thế giới"./ We always keep in mind that: "Every business we support is an enterprise with wings to grow and reach out to the world".

 

 

CÁC DỊCH VỤ CHÍNH CỦA QUỸ BESTB CAPITAL / MAIN SERVICES OF BESTB CAPITAL 

BestB Capital cung cấp đa dạng các dịch vụ cho doanh nghiệp / BestB Capital provides a wide range of services for businesses:

▪  Tái cấu trúc / Restructuring

▪  Quản trị tài chính / Financial management

▪  Quản trị nhân sự / Human resources management

▪  Tư vấn chiến lược / Strategic consultancy

▪  Đầu tư vốn cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và các doanh nghiệp SMEs / Capital investment for innovative businesses Innovations and SMEs

BestB Capital cung cấp đa dạng các dịch vụ cho cá nhân đầu tư/ nhóm đầu tư/ quỹ đầu tư đối tác / BestB Capital offers a wide range of services to individual investors / investment groups / investment funds

▪  Các giải pháp đầu tư chắc thắng / Profitable investment solutions

▪  Các gói đầu tư linh hoạt và đa dạng / Flexible and diverse investment packages

▪  Phương pháp vào vốn và rút vốn an toàn và hiệu quả / Safe and effective method of capital injection and withdrawal

 

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA QUỸ / FUND MANAGEMENT ACTIVITIES

- Tư vấn & Định hướng các gói đầu tư linh hoạt và phù hợp theo khả năng của các Nhà đầu tư / các Nhóm đầu tư / các Tổ chức đầu tư / Consulting & Orienting flexible and suitable investment packages according to the ability of Investors / Investment Groups / Investment Organizations

- Thực hiện nghiệp vụ Phân tích- đánh giá, thẩm định- nghiệm thu theo yêu cầu / Performing analytical and evaluation activities, due diligence on demand

- Dựa trên sự ủy quyền Đối tác mà Quỹ sẽ có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của đối tác. / Based on the authorization of the Partner, the Fund will be responsible for protecting the interests of the partners.

- Với các kỹ năng và kinh nghiệm của Đội ngũ BestB Capital giúp nhà đầu tư đạt được các mục tiêu cụ thể, tiết kiệm thời gian và nguồn nhân lực. / With the skills and experience of the team, BestB Capital will help investors achieve specific goals, saving time and human resources.

 

DANH MỤC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC NHẬN ĐẦU TƯ HIỆN TẠI / CURRENTLY INVESTED BUSINESS PORTFOLIO

1/ Ngành nghề thiết yếu / Essential Industry:

- Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch / Agricultural application of high technology, clean agriculture

- Giải pháp y tế mới, ứng dụng phương pháp, công nghệ điều trị, chữa bệnh / Innovative medical treatment, application of methods and technologies for the treatment and cure

- Giáo dục đào tạo phát triển bản thân, trung tâm đào tạo / Education for personal development, training center

2/ Ngành nghề Công nghệ - đổi mới sáng tạo / Technology Industry - innovation:

- Blockchain, Al, IoT, Ứng dụng Nano, điện toán đám mây, logistics, chuỗi cung ứng,../ Blockchain, Al, IoT, Nano applications, cloud computing, logistics, supply chain,...

3/ Ngành nghề Sản xuất- chế biến /  Industry Manufacturing - processing:

- Hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ ăn, đồ điện tử, gia dụng / Consumer goods, food, electronics, household appliances

4/ Ngành nghề liên quan tới Quốc tế / International industries:

- Xuất khẩu hàng Việt Nam / Export of Vietnamese goods

- Phát triển chuỗi và nhượng quyền (fanchise) / Chain development and franchising (fanchise)

CÁC GÓI ĐẦU TƯ / INVESTMENT PACKAGES

1/ Thực hiện đầu tư Uỷ thác 100% với các gói đầu tư linh hoạt / 100% Trust investment with flexible investment packages

Chỉ từ gói đầu tư thấp nhất 50 triệu VNĐ, tương đương góp cố định 4.2 triệu VNĐ/tháng, thời hạn tối thiểu 2 năm, các nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm sinh lời trên số vốn của mình với 3 điều CAM KẾT: KHÔNG RỦI RO - MINH BẠCH THÔNG TIN - KIẾN TẠO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP. / Only from the lowest investment package of VND 50 million, equivalent to a fixed contribution of VND 4.2 million / month, the minimum term of 2 years, Investors are completely assured to be profitable on their capital with 3 COMMITMENTS: NO RISK - TRANSPARENCY OF INFORMATION - CREATING BUSINESS VALUE.

2/ Thực hiện đầu tư Uỷ thác có kiểm soát / Controlled Trust Investment

Với gói đầu tư từ 500 triệu VNĐ trở lên, nhà đầu tư có thể đồng hành cùng Quỹ để thực hiện các thương vụ đầu tư và chuyển nhượng cổ phần sinh lời theo từng dự án với tỷ lệ phân chia lợi nhuận hấp dẫn với 3 điều CAM KẾT: SONG HÀNH MỌI THỜI ĐIỂM - MINH BẠCH THÔNG TIN - KIẾN TẠO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP. / With an investment package of VND 500 million or more, investors can accompany with the Fund to carry out investment transactions and transfer of profitable shares for each project. with an attractive profit sharing ratio with 3 COMMITMENTS: ACCOMPANYING ALL THE TIME - TRANSPARENCY OF INFORMATION - CREATING BUSINESS VALUE.

HẠN CHẾ RỦI RO / RISK RESTRICTIOS

1. Triệt tiêu rủi ro / Eliminating risks

▪ Phân tích, đánh giá thẩm định, đánh giá, quản lý đầu vào, đầu ra / Analyzing, assessing, evaluating, managing inputs and outputs
▪ Quyết định không tiếp tục đầu tư, lựa chọn kế hoạch đầu tư tiềm năng / Deciding not to continue investment, selecting potential investment plans

2. Giảm thiểu rủi ro / Minimizing Risks

▪  Quỹ sẽ quan sát quá trình kinh doanh, vận hành của doanh nghiệp / The Fund will supervise the business process and operations of the company

▪  Giải ngân linh hoạt dưa trên kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp ngắn, trung và dài hạn / Flexible disbursement based on short, medium and long-term business plan

▪  Giám sát định kỳ 1 tháng/ 1 lần về hồ sơ sổ sách báo cáo tài chính, báo cáo thuế, kế hoạch kinh doanh sắp tới triển khai của Doanh nghiệp / Periodic monitoring 1 month / 1 time on file book of financial statements, tax reports, upcoming business plans by the enterprise

3. Chia sẻ rủi ro / Risk sharing

▪ Đa dạng hóa danh mục đầu tư, lĩnh vực đầu tư chấp nhận rủi ro / Diversification of investment portfolio, fields of risk acceptance

4. Chấp nhận rủi ro

▪ Những rủi ro đặc thù của ngành, quỹ chấp nhận rủi ro và thực hiện kế hoạch theo dõi, giám sát thường xuyên để có phương án kịp thời xây dựng kịch bản, xem xét kết hợp giải pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại khi rủi ro xảy ra. / Industry-specific risks, the fund will take risk and make an implementation of monitoring and supervising plans regularly to have a timely plan to build the scenario, consider combining response solutions, minimizing damage when risks occur.


 

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ / CONDITIONS OF BECOME AN INVESTOR

1. Không vướng bận vấn đề pháp lý, kiện tụng /  Not in legal issues and lawsuits

2. Chứng minh nguồn tiền hợp pháp. / Proof of non-loan and legal income, asset, capital

3. Công dân mọi quốc tịch, đủ 18+ tuổi / Citizens of all nationalities, aged 18+.

4. Có nguồn vốn nhàn rỗi và sẵn sàng đầu tư / Have idle capital and ready to invest

 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ BESTB CAPITAL / ADDED VALUE OF BESTB CAPITAL

1. Đào tạo các nhà đầu tư thành Nhà đầu tư thiên thần / Training investors into Angel Investors

2. Test Mindset Nhà đầu tư / Test Investors’ mindset

3. Bổ trợ kiến thức và công cụ về đầu tư doanh nghiệp / Supplementing knowledge and tools for corporate investment

4. Kết nối đầu tư cho nhà đầu tư với các dự án Start-up trên mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực / Connecting the investors with Start-up projects in all industries and fields

5. Cung cấp bản tin Start-up hàng tháng cho các nhà đầu tư tham khảo và lựa chọn đầu tư / Provide monthly Start-up newsletter for referenceand investment options

6. Số vốn của bạn sẽ được Cam kết bảo hành và sinh lời hàng năm. / Your capital will be guaranteed warranty and profit every year.

 

 

BỘ SIÊU PHẨM ĐẦU TƯ CHỈ 99K: CÔNG CỤ SẮC BÉN CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ / INVESTMENT MASTERPIECE OF ONLY 99K: BONNESS TOOL FOR INVESTORS

Quỹ đầu tư BestB Capital hiểu được "nỗi đau" của các Nhà đầu tư và các chủ Doanh nghiệp là thiếu "công cụ mẫu, đủ tốt, đủ hoàn chỉnh" để tự lập kế hoạch đầu tư, tự định giá doanh nghiệp đầu tư và để đầu tư thành công vào các StartUp và Doanh nghiệp tiềm năng. BestB Capital trân trọng mang tới bạn bộ SIÊU PHẨM ĐẦU TƯ CHỈ VỚI #99K, bạn đã có đủ / BestB Capital understand that the "pain" of StartUp and business owners is the lack of "sample, good enough, complete enough tools" to create your own business plan, set your own price, and to successfully raise fund for StartUp and your Business. BestB appreciately bring you the INVESTMENT MASTERPIECE with only VND 99.000, which provide you
🌟 Slide hướng dẫn Đầu tư StartUp và Doanh nghiệp Chắc thắng / StartUp Investment and Business Guide Slide
🌟 Bản Full Dự án đã đầu tư thành công & Định giá Doanh nghiệp / Full Version of Successful Investment Project & Enterprise Valuation
🌟 Bản thiết kế các cơ hội đầu tư StartUp và Doanh nghiệp Chắc thắng chỉ từ khoản tiết kiệm 4.2 triệu đồng/tháng./ Design of investment opportunities for StartUp and Enterprise only from savings of VND 4.2 million / month.

Các thao tác đặt hàng chỉ 3 bước đơn giản / 3 easy steps to order our product:
👉 Bước 1: Chuyển khoản 99K về Tài khoản: 0301000927788 - Vietcombank Hoàn Kiếm - Chủ tài khoản: Phạm Anh Cường với cấu trúc: "DAUTU99K_Số điện thoại của bạn" / Step 1: Transfer 99K to account : 0301000927788 - Vietcombank Hoan Kiem - Account holder: Pham Anh Cuong with structure: "SIEUPHAM99K_Your phone number"
👉 Bước 2: Nhắn tin về số Hotline: 0933995126 với cấu trúc: "DAUTU99K_Email của bạn" / Step 2: Text Hotline: 0933995126 with the structure: "SIEUPHAM99K_Email"
👉 Bước 3: Nhận được tin nhắn xác nhận "BestB đã nhận được chuyển khoản và email của bạn" vào số điện thoại của bạn. Và bạn check email sẽ thấy đầy đủ bộ siêu phẩm được nhận nhé! / Step 3: Receive a confirmation message "BestB has received your transfer and email" on your phone number. And check your email to receive the masterpiece


Thông tin báo đài viết về Quỹ đầu tư BestB Capital / Report on the news about BestB Capital

VITV

https://youtu.be/u8izcIi3jQw

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

https://m.enternews.vn/khoi-nghiep-tu-marketing-0-dong-toi-…

Báo Đầu tư: 

https://baodautu.vn/ceo-he-sinh-thai-khoi-nghiep-bestb-cuon…
 

>>> Các bạn Startup quan tâm vui lòng đăng ký tại đây/ Interested Startups please register here: http://bit.ly/2aAERJm
>>> Các chuyên gia, trung tâm đào tạo vui lòng đăng kí tại đây / Interested Experts, training center please register herehttps://bitly.vn/8scy
>>> Các nhà đầu tư, quỹ đầu tư quan tâm vui lòng đăng ký tại đây / Interested investors, funds please register herehttp://bit.ly/2aE2wah
>>> Các bạn muốn làm cộng tác viên của Hệ sinh thái Khởi nghiệp BestB vui lòng đăng kí tại đây / If you want to be a collaborator of BestB Startup Ecosystem register here: http://bit.ly/2aEdEpH
------------------------------------------------

BestB Capital - Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo BestB

Hotline: (84) 933 995 126 | (84) 968 988 608

Email:  info@bestb.com.vn | bestb.vn@gmail.com

Địa chỉ: Hà Nội: 271 Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội | TP.HCM: 29 Đường D6, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: Hanoi: 271 Quan Hoa Street - Cau Giay District - Hanoi | Ho Chi Minh City: 29 D6 Street, Saigon Pearl, 92 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.